Disclaimer

mijntijdschrift.net is een geregistreerd merk / een geregistreerde site van Uitgeverij Vipmedia.

Disclaimer
Uitgeverij Vipmedia streeft ernaar om de informatie die zij aanbiedt op deze site zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn. Wij kunnen echter niet instaan voor de juistheid van de informatie en aanvaarden als zodanig geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik of de onvolledigheid daarvan, op welke manier dan ook.

Ook bij het overnemen van gegevens of door technische omstandigheden en andere omstandigheden kunnen fouten in de gegevens ontstaan of gegevens onvolledig overkomen.De door Uitgeverij Vipmedia verzamelde gebruikersgegevens worden volgens de door Vipmedia Publishing & Services gepubliceerde Privacy Statement behandeld.

Copyright
Niets van deze site mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, openbaar gemaakt worden, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enige andere manier, zonder voorafgaande toestemming van Uitgeverij Vipmedia.


Copyright © Vipmedia 2018 - Privacy statement - Disclaimer